KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

I Administrator danych osobowych

KOŚCINO NEO-PLAN sp. z o. o. sp. k. w Szczecinie, adres: al Wojska Polskiego 158/2
71-324 Szczecin, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000721920, REGON: 369626050, NIP: 8522641245.
tel. 798-253-674, email: biuro@koscino.pl

II Inspektor ochrony danych osobowych

Nie dotyczy.

III Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane w celach:

 1. udzielania informacji na temat oferty administratora, odpowiedzi na pytania potencjalnych klientów zainteresowanych zakupem nieruchomości – przetwarzanie w tym zakresie odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez osoby, których dane są przetwarzane (art. 6 ust. 1a RODO);
 2. zawarcia oraz realizacji umów z klientami, w tym sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych, zawarcia oraz realizacji umów deweloperskich, ich rozliczania,  kontaktowania się z klientami – przetwarzanie w tym zakresie jest niezbędne do realizacji umów zawartych z klientami (art. 6 ust. 1b RODO);
 3. podatkowych i rachunkowych – przetwarzanie w tym zakresie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1c RODO);
 4. windykacji i egzekucji roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – przetwarzanie w tym zakresie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1f RODO).

IV Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonania umowy, ale nie dłużej niż okres przedawnienia roszczeń z niej wynikających oraz okres konieczności wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody – przez okres 6 miesięcy, albo do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

V Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. prawo dostępu do danych osobowych;
 3. prawo żądania sprostowania danych osobowych;
 4. prawo żądania usunięcia danych osobowych;
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 7. prawo do przenoszenia danych osobowych;
 8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Realizacja powyższych uprawnień przez osoby, których dane osobowe są przetwarzane może nastąpić poprzez skierowanie pisma na adres administratora: Kościno Neo-Plan sp. z o. o. sp. k. w Szczecinie, adres: al. Wojska Polskiego 13A/U4, 70-470 Szczecin, bądź drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@koscino.pl

Administrator ma prawo do żądania podania dodatkowych informacji, pozwalających mu uwierzytelnić tożsamość osoby składającej wniosek.

VI Konsekwencje niepodania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie skutkowało odmową zawarcia umowy.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne od obsługi zapytań ofertowych klientów

VII Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

VIII Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

IX Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych, jeżeli będzie to konieczne do wykonania umowy, będą:

 • firma księgowa;
 • kancelaria prawna;
 • kancelaria notarialna;
 • bank prowadzący mieszkaniowy rachunek powierniczy w celu niezbędnym do wykonania umowy deweloperskiej.
 • inne podmioty świadczące usługi na rzecz administratora;
 • podmioty publiczne – w związku z realizacją prawnych obowiązków ciążących na administratorze np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Urząd Skarbowy.
Scroll to Top